۰۳ اسفند ۱۳۹۷

"تفریحات و سرگرمی"

کاریکاتور/ انصراف از یارانه…!

  کاریکاتور انصراف از یارانه ها   کاریکاتور انصراف از یارانه ها   کاریکاتور انصراف از یارانه ها   کاریکاتور انصراف از یارانه ها   کاریکاتور انصراف از یارانه ها   کاریکاتور انصراف از یارانه ها   کاریکاتور انصراف از یارانه ها   کاریکاتور... 

حکایت موشی که مهار شتر می کشید !

    همین طور که می رفتند به جوی بزرگی رسیدند. موش که توان گذر از آن رودخانه را نداشت بر جای ایستاد و تکان نخورد. شتر رو به موش کرد و گفت : «برای چه ایستاده ای ؟! مردانه گام بردار و به جلو برو. آخر تو پیشاهنگ و جلودار منی.» موش گفت : «این آب خیلی عمیق است. من... 


آخرین اخبار